Terms and conditions LXRY.travel

1. Definities

1.1 Bezoeker betekent eenieder die de site LXRY.travel bezoekt of van de informatie op LXRY.travel gebruik maakt. Daartoe behoren ook abonnees van LXRY.travel.

1.2 Informatie betekent gegevens, aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, bestanden alsmede andere content die zich op de site van LXRY.travel bevindt.

1.3 LXRY.travel betekent alle pagina's van LXRY.travel.

1.4 Gebruiksvoorwaarden zijn alle voorwaarden zoals hieronder weergegeven.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op het bezoek van de LXRY.travel en het gebruik van de informatie (waaronder alle aanbiedingen van LXRY.travel alsmede alle diensten die LXRY.travel verleent) zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Een bezoeker van LXRY.travel aanvaardt de toepassing van de Gebruiksvoorwaarden.

2.2 LXRY.travel heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

3. Eigendoms- en gebruikersrechten

3.1 Deze site is auteursrechtelijk beschermd. Tenzij anders aangegeven berusten alle rechten die verband houden met de activiteiten van LXRY.travel, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, bij LXRY.travel.

3.2 Deze site is bestemd voor eigen gebruik van bezoekers, waarbij het niet is toegestaan adresgegevens en teksten van de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/ of het printen van een enkele hard copy. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (©LXRY.travel) te staan en duidelijk zichtbaar te zijn.

3.3 De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van LXRY.travel mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website en het is niet toegestaan om de site te framen.

3.4 Een bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink of deep link, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LXRY.travel, een koppeling en/of gateway (verbindingselement tussen onderdelen van netwerken) aanbrengen tussen LXRY.travel en enige andere (internet) site, (meta) search engine of beschikbaar stellen op een digitaal netwerk.

3.5 Het is niet toegestaan om adresgegevens van LXRY.travel over te nemen in andere gegevensverzamelingen. Het gelijktijdig verzenden van al dan niet commerciële berichten aan meer dan één adres - (e-)mailingen - is uitdrukkelijk niet toegestaan. Door middel van controleadressen in de online database van LXRY.travel wordt toezicht gehouden op naleving van de voorwaarden. Tegen overtreders zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen.

3.6 Tenzij anders aangegeven zijn alle woord- en beeldmerken op deze site eigendom van LXRY.travel. Zonder schriftelijke toestemming van LXRY.travel is het niet toegestaan gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken.

3.7 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden zijn verleend zijn voorbehouden.

3.8 Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij een boete verschuldigd zijn van ten hoogste € 10.000,-. Bij gebruik van adresgegevens voor (e-)mailings zonder toestemming van LXRY.travel is een boete van € 1000,- per overtreding verschuldigd, waarbij elk bericht in een geconstateerde (e-)mailing als een afzonderlijke overtreding zal gelden. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken. De inbreuk makende partij is, na door LXRY.travel te zijn ingelicht, voor elke volgende overtreding bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van € 500,-.

4. Aansprakelijkheid

4.1 LXRY.travel heeft de inhoud van de site met grote zorg samengesteld, maar geeft geen garanties met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de site.

4.2 De op LXRY.travel geplaatste verblijfsinformatie geeft uitsluitend de namens de betreffende aanbieder samengestelde gegevens weer en beoordeling van de betreffende aanbieder door bezoekers van LXRY.travel. LXRY.travel is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie.

4.3 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Informatie en verantwoordelijk om de Informatie op juistheid en volledigheid toetsen.

4.4 LXRY.travel is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van:

a. het gebruik of de inhoud van de website of de Informatie.

b. het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op LXRY.travel een link is opgenomen of enige site waarop een link is opgenomen naar LXRY.travel.

c.  inbreuk door derden op de rechten van LXRY.travel.

4.5 Indien via LXRY.travel overeenkomsten tussen de bezoeker en derden tot stand komen is LXRY.travel geenszins verantwoordelijk voor eventuele transacties die uit dergelijke overeenkomsten voortvloeien. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en LXRY.travel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties.

4.6 Hoewel LXRY.travel er naar streeft dat de site 24 uur per dag beschikbaar is, is LXRY.travel niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de site om welke reden dan ook. Toegang tot LXRY.travel mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. LXRY.travel heeft te allen tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgaaf van redenen toegang tot LXRY.travel  te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. LXRY.travel is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

4.7 Op alle diensten van of namens LXRY.travel zijn de advertentievoorwaarden en algemene voorwaarden van toepassing.

5. Apparatuur

5.1 De bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur benodigd om de LXRY.travel te bezoeken en gebruiken. LXRY.travel is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de bezoeker veroorzaakt tijdens of door het gebruik of bezoek van de site.

6. Persoonlijke informatie

6.1 Tijdens het bezoek aan LXRY.travel wordt persoonlijke informatie van de bezoeker verzameld en verwerkt door LXRY.travel. Informatie over de verzameling en de verwerking van deze persoonlijke informatie is te vinden in de Privacy Policy van LXRY.travel. Elke bezoeker dient kennis te nemen van de Privacy Policy.

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1 De gebruiksvoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen Bezoeker en LXRY.travel wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt,  worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

7.2 Bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land van waaruit Bezoeker LXRY.travel bezoekt.

7.3 Indien deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde gedeelte van deze gebruiksvoorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.

8. Passports, Visas and travel restrictions

8.1 It is the guest’s sole responsibility to obtain and have available when necessary, the appropriate valid travel documents. All guests are advised to check with the appropriate government authority to determine the necessary documents. A valid passport is required to any citizen travelling to all international destinations. Passports must be valid for at least six (6) months after the return of your journey and should also have sufficient blank visa pages for entry and exit stamps. Many destinations also require a visa; this should be checked by the guest before booking. Citizens of other countries should contact the appropriate consular office for entry requirements pertaining to their journey, including Covid19 travel restrictions. You may be refused boarding or disembarked from a plane, vessel or train without liability for refund, payment, compensation, or credit of any kind if you do not have proper documentation. You may be refused entering to a country if you don’t comply with local travel regulations and restrictions in full. LXRY.travel cannot considered responsible for any of these travel disruptions as it is sole guests' responsibility to obtain all necessary information about travel restrictions and regulations, before booking any service.

Mis niet langer onze luxe reisdeals,
meld u nu aan voor onze nieuwsbrief